İstanbul Üniversitesi Yenilikçi Girişimci Eğitim Programı Başlıyor!

İstanbul Üniversitesi Yenilikçi Girişimci Eğitim Programı Başlıyor!

 

Üniversitemiz, TÜBİTAK tarafından oluşturulan, 1601 – TÜBİTAK Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı'nın üniversitemizde uygulanması hakkını kazanmıştır. Bu bağlamda, İstanbul Üniversitesi Yenilikçi Girişimci Eğitim Programı (YEGEP) adı altında bu program üniversitemizde 36 ay boyunca uygulanacaktır.

Rektörlüğümüzce yapılan duyuru çerçevesinde, programın kapsamını ve başvuru koşulları aşağıdaki gibidir:

• Programın temel hedefi, İstanbul Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenlerinin, girişimcilik ve yenilikçilik kapasitelerinin geliştirilmesi için etkin bir eğitim-öğretim müfredatı uygulanmasını, bunun sonucunda öğrencilerin ve akademisyenlerin yüksek katma değere sahip iş fikirleri ve buluşlarının ekonomiye daha sağlıklı ve güçlü bir şekilde kazandırılarak, ülkemizin 2023 vizyonu çerçevesinde sürdürülebilir bir ekonomik büyümenin ve istihdamın artırılmasına katkı sağlamaktır.
• İstanbul Üniversitesi Yenilikçi Girişimci Eğitim Programı uygulama sürecinde, verimlilik ve etkinlik temel alınarak, Lisans öğrencileri, Lisansüstü öğrencileri ve Öğretim elemanlarından oluşup farklı disiplinlerden gelen karma katılımcılardan oluşan 35 kişilik sınıflarda, toplamda 48 grup olarak 1680 katılımcının eğitilmesi hedeflenmektedir.
• Eğitimlerin uygulamalı olması için iş dünyasından alanında uzmanlar ve başarılı girişimciler davet edilerek uygulamalı ve interaktif bir eğitim süreci planlanmaktadır. Bu çerçevede sanayi ve ticaret odaları, Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirlikleri ve eğitim ziyaretleri gerçekleştirilecektir.
• Program süresince, İstanbul Üniversitesi Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi (İstanbul TTM) ve İstanbul Teknokent işbirliği ile İstanbul Üniversitesi Girişimcilik Destek ve İzleme Birimi kurularak, öğrencilerin ve akademisyenlerin iş fikirlerinin-buluşlarının ticarileştirilmesi teşvik edilerek desteklenmesi sağlanacaktır.
• İstanbul Üniversitesi Yenilikçi Girişimci Eğitim Programı'nı başarı ile tamamlayan, ticari potansiyeli olan iş fikrine ve buluşa sahip 25 öğrenci ve 25 akademisyen, 30 Saatlik Ön-Kuluçka Atölyesi'ne seçilerek, iş fikri ve buluşlarının doğrudan ticarileştirilmesi için iş dünyası ile entegre olarak somut projelendirilmeleri için imkân ve destek sağlanacaktır.
• Proje süresince katılımcılara, güçlü bir teorik eğitimin yanı sıra, pratiklerini geliştirmek için iş dünyası ile yenilik ve girişimcilik odaklı etkinlikler ve işbirlikleri, işyerlerine teknik geziler, teknokent ziyaretleri, başarılı girişimcilerin tecrübelerini paylaşmaları gibi başarı ve sonuç odaklı bir eğitim-öğretim süreci tesis edilecek ve etkin bir şekilde uygulanacaktır.
• İstanbul Üniversitesi Yenilikçi Girişimci Eğitim Programı, İstanbul Teknokent'te kurulacak olan ÖnKuluçka Atölyesi ile entegre edilerek aday girişimcilerin yüksek nitelikte tekno-girişimciye dönüşmelerini sağlayıp yüksek düzeyde başarılı işletmeler kurmalarına katkı yapacaktır.
• Proje süresince katılımcılara Türkiye'de yenilik ve girişimcilik alanında teşvik ve destek veren kurumlar (TÜBİTAK, KOSGEB, Kalkınma Ajansları, Türk Patent Enstitüsü, Sivil Toplum Kuruluşları ve diğer iş dünyasındaki kurumlar) tanıtılacak, bu kurumlar davet edilerek destekleri hakkında bilgi vermeler sağlanacak, böylece katılımcıların kendi işlerini kurmaları süresince finansman başta olmak üzere diğer desteklerden yararlanmak için farkındalık ve kapasiteleri artırılacaktır.
• Program'a tüm Üniversitemiz Öğretim Elemanları ve öğrencilerimizin katılımını bekliyoruz.

Başvuru ve İletişim:
Kasım-2015 Eğitim Dönemi İçin Başvuru Tarihi: 05-31 Ekim 2015
Kayıt-Başvuru Birimi : İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Kalenderhane Mah. 16 Mart Şehitleri Cad. 34134, Vezneciler / Fatih , istanbulsem@istanbul.edu.tr , 0(212) 440 17 36
Eğitim Dönemi:
Hafta İçi Eğitim Dönemi : 09-25 Kasım 2015, Saat:17:00-21:45,
Hafta Sonu Eğitim Dönemi: 07-29 Kasım 2015, Saat:09:00-16:45
Eğitim Yeri : İ.Ü. Merkez Kampüsü, İktisat Fakültesi, Ekonometri Bölümü, GE Sınıfı, Beyazıt/Fatih

 

Okunma sayısı: 6011